Thai nhi 3 tuần tuổi- Những triệu chứng mang thai

 Khi thai nhi 3 tuần tuổi cũng có nghĩa là bạn đã qua ngày thứ 14 của chu kỳ kinh cuối cùng. Thời điểm này, quá trình rụng trứng và thụ tinh đã xảy ra hoặc sẽ sớm xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Cuối tuần thứ 2, bước sang tuần thứ 3 là giai đoạn người phụ nữ có cơ hội mang thai rất cao. Nếu vợ chồng bạn khó khăn trong việc sinh con thì đây là thời điểm tốt để bạn thử vận may của mình.
Reddit Pinterest Flip twitter
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9mik/khuy%E1%BA%BFn_m%C3%A3i_g%E1%BB%91c_mypc/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484413 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-khuy-n-m-i-g-c/a-AoL8cLgkTU6CYfqrXRGj7A%3Aa%3A3906380888-61158eee8e%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579768878712131585
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9vag/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_m%C3%A1y_t%C3%ADnh/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484430 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-m-y-t-nh/a-Qdvzjxa9S_iHbrEISZWKUQ%3Aa%3A3906380888-e456ab7395%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769029241491456
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9vhg/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_gaming_gear/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484434 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-gaming-gear/a-uwTAhOoGRsiCA-fHKAmwHA%3Aa%3A3906380888-7081cae4e9%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769068059783168
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9vm2/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_m%E1%BA%A1ng/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484438 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-thi-t-b-m-ng/a-xkMrgP2ATOGEffDdFUUbuw%3Aa%3A3906380888-b041acc6be%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769107029032960
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9vr6/b%C3%A0n_gh%E1%BA%BF_gaming/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484442 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/b-n-gh-gaming/a-jbXXG76eRT644d9FWYSteA%3Aa%3A3906380888-ba9fb13386%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769143339155456
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9vws/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_theo_h%C3%A3ng/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484443 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-theo-h-ng/a-NoSlhPZuRWenmMNdSvXNzg%3Aa%3A3906380888-883260d5bd%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769180462944263
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9w1s/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_theo_nhu_c%E1%BA%A7u/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484444 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-theo-nhu-c-u/a-1xOrlNScT56WqUkQE1VngA%3Aa%3A3906380888-88f24b7469%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769246250594304
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9w6i/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_theo_k%C3%ADch_th%C6%B0%E1%BB%9Bc/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484446 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-theo-k-ch-th-c/a-KoHFYklvQPWvKXIx0uV7Vw%3Aa%3A3906380888-f4d65ff8b6%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769281512099841
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9wbt/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_benq/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484449 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-benq/a-4qkzmIorTVKNw_LizrosCA%3Aa%3A3906380888-fd2c122b1b%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769312445095938
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xv9wgd/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_lg/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060484457 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-lg/a-v-qp0VYLRyKIEnd9O-4KWA%3Aa%3A3906380888-4cab3e1ba4%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769345622036481
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw12ty/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_viewsonic/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500129 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-viewsonic/a-r1tk8c7YTZedzDJ4tOA2JA%3Aa%3A3906380888-9551ddfb58%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769398457675776
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw1302/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_samsung/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500135 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-samsung/a–Ip4btvkSquw3g7AC7hHVg%3Aa%3A3906380888-5b5ef867de%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769427918491648
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw136a/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_hkc/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500143 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-hkc/a-YeuAAFyPSjG4J-JeV5tbQg%3Aa%3A3906380888-f66b858c59%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769457307963393
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw13bo/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_dell/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500152 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-dell/a-Ey-7aJgDR3a2cE0adQylYA%3Aa%3A3906380888-314c85975e%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769488144502788
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw13i9/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_hp/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500161 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-hp/a-e55G3UHVRoalWcKOaUMzNg%3Aa%3A3906380888-dcd8a0be8e%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769520562253826
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw13of/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_asus/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500166 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-asus/a-7YzSVy9PS-m1dfp4UYtCgg%3Aa%3A3906380888-c350afe6b5%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769555253358593
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw13td/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_kingview/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500170 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-kingview/a-jvmXd-sEQoWZ5lM9_r_rsg%3Aa%3A3906380888-216f666b70%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769582860251136
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw13zs/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_aoc/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500176 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-aoc/a-5dEWvWv6R_aukSErIszw7A%3Aa%3A3906380888-cb4dabc759%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769614871187456
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw1450/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_ch%C6%A1i_game/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500182 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-ch-i-game/a-Z4lbzSJWR5aCFNBGKY4_5g%3Aa%3A3906380888-7fd3dd5c03%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769660815601665
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xw149n/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_%C4%91%E1%BB%93_h%E1%BB%8Dathi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060500187 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-h-a-thi-t-k/a-170_G4rZTn-9cp8S6NHNXg%3Aa%3A3906380888-bdd07b56fc%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1579769694005125121
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxbl/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_m%C3%A0n_h%C3%ACnh_v%C4%83n_ph%C3%B2ng/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519179 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-m-n-h-nh-v-n-ph-ng/a-YjcvW9PdRm608eyAWv6K4A%3Aa%3A3906380888-dfe527f9b3%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784505908244480
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxgc/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_17_inch_215_inch/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519180 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-17-inch—21-5-inch/a-K8T4eBaFQ42QPdruE3GJIw%3Aa%3A3906380888-0e985bbacd%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784557653381120
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxl5/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_22_inch_24_inch/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519182 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-22-inch—24-inch/a-yTCyZRytQs2L_AFKmVttWw%3Aa%3A3906380888-521923ff2f%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784587764269056
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxos/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_25_inch_27_inch/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519185 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-25-inch—27-inch/a-9EqWm32tSAKmFE7on7j9cA%3Aa%3A3906380888-570579c614%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784616717574144
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxut/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_28_inch_32_inch/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519186 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-28-inch—32-inch/a-j73qzP7bTQG5Urj3VfqPkw%3Aa%3A3906380888-7e1139a1da%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784647965118464
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzxza/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_32_inch_49_inch/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519207 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-32-inch—49-inch/a-Q4ZznMqcQd6lQYOhbB4P2Q%3Aa%3A3906380888-5de9ba70c6%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784675886620672
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzy3v/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_b%C3%A0n_ph%C3%ADm/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519214 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-b-n-ph-m/a-XsNlr3iCQFW_WwuDaoEwCQ%3Aa%3A3906380888-c8b9a59fc0%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784709688528896
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzy81/b%C3%A0n_di_chu%E1%BB%99t/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519220 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/b-n-di-chu-t/a-5NJUrFrURYiVihVYWOVM4w%3Aa%3A3906380888-cf63cf65a8%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784740244008961
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzyc3/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_loa_vi_t%C3%ADnh/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519230 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-loa-vi-t-nh/a-M4GHXMluSZqSyOxSmQ9XNA%3Aa%3A3906380888-d71dab4361%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784769247645698
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xwzyfh/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_chu%E1%BB%99t_m%C3%A1y_t%C3%ADnh/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060519235 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-chu-t-m-y-t-nh/a-IF-mT-0dQp-q7OSGxottuQ%3Aa%3A3906380888-6e8608adf8%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580784798301577216
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymxei/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_tai_nghe/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553958 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-tai-nghe/a-N3zxkrh6R3yeg0NvQ4aZhQ%3Aa%3A3906380888-9e3291b901%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580813909342425088
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymxhw/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_gh%E1%BA%BF_gaming/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553968 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-gh-gaming/a-mZBOLl1HSpm9W-g3tNtmaQ%3Aa%3A3906380888-99e4d640df%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814211902734336
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymxme/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_card_card_%C3%A2m_thanh/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553980 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-card—card-m-thanh/a-O1TKPIvrTbqLmKoczo6zBA%3Aa%3A3906380888-f4fbe7029b%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814250213543936
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymxql/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_b%C3%A0n_m%C3%A1y_t%C3%ADnh/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553987 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-b-n-m-y-t-nh/a-8XKkR5eoQvmPKBOnbrqnUQ%3Aa%3A3906380888-f6eb195138%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814287224074240
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymyes/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_webcam/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553991 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-webcam/a-1vxsa7AyQkKHIRjs3QHmEA%3Aa%3A3906380888-2c95c5b24c%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814321491542016
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymylg/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_ph%C3%A1t_wifi/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060553997 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-thi-t-b-ph-t-wifi/a-YGSIFK4FRU6Yw7d3IZnnNA%3Aa%3A3906380888-a368e1eb66%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814352646803456
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xymz55/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_usb_card_m%E1%BA%A1ng/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060554001 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-usb—card-m-ng/a-h8HHl3URRP2YX6lsMmVwbg%3Aa%3A3906380888-9e4a2e7ee2%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814384204746757
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xyn0d4/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_switch_b%E1%BB%99_chia_m%E1%BA%A1ng/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060554004 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-switch—b-chia-m-ng/a-UAXXiLzdTx64c9wG3Ge6cQ%3Aa%3A3906380888-4be67a6ac7%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814514282704896
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xyn0tq/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_b%E1%BB%99_ph%C3%A1t_wifi_asus/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060554007 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-b-ph-t-wifi-asus/a-5–0gTPTT9C5qKVcfkPGkA%3Aa%3A3906380888-00ed552fba%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814514282704896
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/xyn112/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_b%E1%BB%99_ph%C3%A1t_wifi_linksys/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060554012 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-b-ph-t-wifi-linksys/a-AdAqHVqLTDua95htgxHtnQ%3Aa%3A3906380888-be6a49dee2%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580814590757474304
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14n43/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_b%E1%BB%99_ph%C3%A1t_wifi_tplink/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612858 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-b-ph-t-wifi-tp-link/a-uZlbuVYSQIOodWBtRaMkww%3Aa%3A3906380888-de5da420aa%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821086627065858
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14n8o/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_usb_wifi/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612860 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-usb–wifi/a-qCPXOt5BQXeAPWxa6oLI9g%3Aa%3A3906380888-f03f9762a6%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821120814821376
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14nds/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_card_wifi/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612862 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-card-wifi/a-0Kgjq9QyQR-BoD7hM2Z-Gg%3Aa%3A3906380888-0815a23756%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821163571548160
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14ni9/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_card_lan/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612865 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-card-lan/a-gwUOslbgTuOZdF9cZZYJmA%3Aa%3A3906380888-8027445558%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821204319219712
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14nma/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_t%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99_10100_mbps/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612869 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-t-c-10-100-mbps/a-kGaYEU2ET-mQyHbik1E2YQ%3Aa%3A3906380888-6d904418f8%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821242680332289
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14nq7/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_t%E1%BB%91c_%C4%91%E1%BB%99_101001000mbps/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612873 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-t-c-10-100-1000mbps/a-k90gxD58QZ6ss9vdh3Tj2w%3Aa%3A3906380888-d9bacff2fc%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821274288615425
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14nud/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_gh%E1%BA%BF_gaming/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612875 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-gh-gaming/a-oXaE2Z3TSbizjKkoyR–QQ%3Aa%3A3906380888-8efa2b3f0d%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821304374341632
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14ny3/b%C3%A0n_gaming/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612879 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/b-n-gaming/a-hR9mr_SMTVmhZggSfBFe2A%3Aa%3A3906380888-2f419b9a48%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821335668068353
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14o2y/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_m%C3%A1y_t%C3%ADnh_x%C3%A1ch_tay/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612883 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop—m-y-t-nh-x-ch-tay/a-SR78Apg4Sl-JsWs18C9RvQ%3Aa%3A3906380888-f8bf4a71b4%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580821368622702592
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y14o7h/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_asus/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060612888 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop-asus/a-4RtgXsEpThGj9HxOC2JJmA%3Aa%3A3906380888-ae0f47ffa7%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580822213275848704
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3nnw1/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_dell/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663486 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop-dell/a-WuW5u-HbRSeHQbsokX0DfA%3Aa%3A3906380888-9699946a88%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825541602873344
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3no0g/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_lenovo/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663494 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop-lenovo/a-jLGa6LctSbKLTsMDAs3qmg%3Aa%3A3906380888-794b56a89e%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825577602572289
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3no4k/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_hp/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663495 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop-hp/a-taHCBfrgQCeUmlb7JYFjVA%3Aa%3A3906380888-7c7ad16e61%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825622682947585
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3no8m/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_laptop_acer/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663498 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-laptop-acer/a-DF6Ucw1NSEmAeMsMO4bvZw%3Aa%3A3906380888-d6b4398aad%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825654605811712
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3noc7/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_l%E1%BA%AFp_%C4%91%E1%BA%B7t_ph%C3%B2ng_net/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663499 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-l-p-t-ph-ng-net/a-UiHmyII7QrSGt3zqZ8enYA%3Aa%3A3906380888-0ec93acceb%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825687300374528
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3nohd/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_ph%E1%BB%A5_ki%E1%BB%87n/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663500 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-ph-ki-n/a-A1jQjIBdRAWtzcQ9TMQRHA%3Aa%3A3906380888-d1f92617f5%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825718598299650
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3npge/l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_l%C6%B0u_tr%E1%BB%AF_ngo%C3%A0i/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663503 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/l-u-tr-thi-t-b-l-u-tr-ngo-i/a-SuXSIG6LSTODQhj3shmd0Q%3Aa%3A3906380888-92793061da%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825749925527553
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3npm4/b%E1%BB%99_chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%95i/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663506 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/b-chuy-n-i/a-ZJ3JDEEoSvKy4arj5crRTA%3Aa%3A3906380888-0581c03311%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825781001125888
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3npql/loa/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663511 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/loa/a-CB_Gy4t2TmK5cjVKuYUnyw%3Aa%3A3906380888-652b3700ca%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825810206076929
https://www.reddit.com/user/mypc-vn/comments/y3npx0/thi%E1%BA%BFt_b%E1%BB%8B_livestream/ https://www.pinterest.com/pin/902408844060663516 https://flipboard.com/@mypc_vn/chuy%C3%AAn-m%E1%BB%A5c-s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m-mypc-frh4bd8vz/thi-t-b-livestream/a-tOWU9hJ7R3GkfK1I2811mg%3Aa%3A3906380888-29d380bf9e%2Fmypc.vn https://twitter.com/mypc_vn/status/1580825842112163841 

Nếu bạn tính sai thời điểm rụng trứng và quan hệ tình dục ở tư thế không thuận lợi thì cơ hội mang thai có thể bị bỏ lỡ. Thời điểm này, một con tinh trùng may mắn trong khoảng 250 triệu tinh trùng sẽ đến kết hợp với trứng trong ống dẫn trứng để thực hiện quá trình thụ tinh. Thời gian thai sản của bạn sẽ kéo dài khoảng 38 tuần sau khi thụ thai, vì vậy thời điểm thai nhi 3 tuần là mốc bắt đầu mang thai thực sự trong thai kỳ của bạn.

Những thay đổi trong cơ thể người mẹ

Giai đoạn này vẫn chưa xuất hiện những dấu hiệu mang thai hay những thay đổi rõ ràng ở cơ thể người mẹ. Trong thực tế, đa số phụ nữ vẫn không biết rằng mình đã mang thai tuần thứ 3. Nhưng có một số thay đổi sẽ xảy ra trong cơ thể bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thai nhi. Ở giai đoạn này, cơ thể bạn sẽ trải qua quá trình rụng trứng, thụ tinh, giai đoạn phôi thai và thai làm tổ trong tử cung của mẹ.

Điều gì xảy ra trong quá trình rụng trứng?


Cấu trúc tử cung

Khi thai nhi 3 tuần tuổi, thời điểm mà bạn chưa biết mình mang thai thì tử cung của bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nuôi dưỡng thai nhi. Sau quá trình phát triển, trứng trưởng thành rồi rụng khỏi buồng trứng. Sau khi rời khỏi buống trứng, trứng được cuốn vào ống dẫn trứng nhờ sự chuyển động các tua nằm tại đoạn loa vòi trứng quét qua bề mặt buồng trứng. Buồng trứng và vòi trứng không được kết nối trực tiêp với nhau, vì vậy các tua nằm ở đoạn loa vòi trứng có vai trò rất quan trọng trong việc đón lấy trứng rụng từ buồng trứng rồi đưa vào trong lòng ống dẫn trứng.

Khi trứng rụng, các tua tại loa vòi trứng quét nhẹ nhàng qua buồng trứng và đón lấy trứng rụng xuống. Trứng được vận chuyển bởi sự chuyển động nhẹ nhàng của các tua này rồi đi vào ống dẫn trứng. Điều tuyệt vời là chỉ một lông tua quét qua buồng trứng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đưa tế bào trứng tới ống dẫn trứng. Nếu một sợi tua mỏng manh này không hoàn thành nhiệm vụ của nó thì bạn cũng không thể thụ thai được.

Bên cạnh đó, tử cung cũng đang sẵn sàng để nuôi dưỡng và bảo vệ trứng đã thụ tinh. Nội mạc tử cung, được biết đến như là thành tử cung, dầy lên để tạo thuận lợi cho phôi làm tổ. Toàn bộ quá trình này đi kèm với sự thay đổi lớn về nồng độ hormone FSH và LH được tiết ra từ tuyến yên.

Điều tuyệt vời hơn nữa là trong thực tế, kể cả khi bạn không để ý thì tháng nào những điều này cũng sẽ diễn ra trong cơ thể bạn, cho dù bạn muốn hay không muốn có thai. Sự khác biệt ở đây chỉ là, nếu trứng được thụ tinh bạn sẽ mang thai, còn nếu không thì cơ thể bạn sẽ sẵn sàng cho chu kỳ kinh nguyệt kế tiếp.

Quá trình thụ tinh

Mặc dù quá trình này diễn ra âm thầm, không ai để ‎ý tới, nhưng sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng là điều kỳ diệu nhất diễn ra trong cuộc sống của bạn. Đây là thời điểm con yêu của bạn bắt đầu đến với cuộc đời. Đoạn bóng, đoạn dài nhất của ống dẫn trứng, là nơi trứng của bạn và tinh trùng của chồng gặp nhau để thực hiện quá trình thụ tinh.

Theo quan điểm tế bào học, quá trình thụ tinh của trứng với tinh trùng là một quá hỗn loạn diễn ra trong cơ thể bạn. Trứng với tuổi thọ chỉ có 24 giờ nằm im trong phần bóng của vòi trứng, chờ tinh trùng đến để thụ tinh.

Sau khi xuất tinh, hàng triệu tinh trùng đi qua âm đạo rồi tiến đến vòi trứng. Chỉ có vài trăm tinh trùng đến được đích, số còn lại phải dừng cuộc đua. Trong số các tinh trùng đến được vòi trứng, chỉ có một vài tinh trùng may mắn tiếp xúc được với trứng trong ống dẫn trứng, chúng bao quanh trứng để tìm cơ hội thâm nhập. Đây là thời điểm xác định xem tinh trùng có thể kết hợp với trứng để tạo thành một em bé đáng yêu, hay chúng sẽ phải chết đi như một tế bào đơn độc.Trứng đang chờ thụ tinh cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của tinh trùng. Bên ngoài trứng được bao bọc bởi một lớp màng dầy mà những chú tinh trùng nhỏ bé cần phải phá vỡ. Các tinh trùng tích cực cạnh tranh với nhau để trở thành chiến binh đầu tiên phá vỡ màng trứng, để làm được điều đó, tinh trùng tiết ra một enzyme chứa trong túi cực đầu của chúng.

Cuối cùng các enzyme cũng làm màng trứng bị phá vỡ, và mặc dù có nhiều tinh trùng cạnh tranh nhau nhưng chỉ có duy nhất một tinh trùng có thể thâm nhập thành công vào bên trong trứng. Khi một trong những tinh trùng cuối cùng thâm nhập được vào trứng là lúc bạn chính thức mang thai. Thật tuyệt vời khi biết rằng phải mất gần 18 giờ để hoàn thành quá trình thụ tinh.

Giai đoạn phôi thai

Giai đoạn phôi thai là khoảng thời gian giữa sự hợp nhất của hai tế bào giao tử và quá trình làm tổ của phôi trong tử cung của bạn.Trong gần một ngày, gần như không có sự thay đổi nào diễn ra đối với trứng đã thụ tinh trong cơ thể bạn. Chỉ đến khoảng 30 giờ sau thụ tinh, hợp tử mới phân chia lần thứ nhất, tạo thành hai tế bào. Sau đó, hai tế bào này lại tiếp tục phân chia tạo thành bốn tế bào và quá trình phân chia cứ tiếp tục như vậy. Qua trình phân chia và nhân lên của tế bào tiếp tục diễn ra rất nhanh trong suốt giai đoạn phôi thai. Quá trình này cuối cùng sẽ dẫn đến sự phát triển của em bé trong tử cung của bạn với sự xuất hiện ban đầu chỉ giống như một sinh vật đơn bào.
Sau khoảng 72 giờ, hợp tử tự tái tái tạo nhanh chóng để  đạt đến giai đoạn đa bào. Giai đoạn này được biết đến với tên gọi là giai đoạn phôi dâu. Như vậy, 4 ngày sau sự phân chia nhanh chóng của tế bào, có một nhóm tế bào được hình thành, chúng được gọi là túi phôi. Giai đoạn này, em bé nằm trong tử cung của bạn một cách rất thoải mái.

Giai đoạn phôi làm tổ trong tử cung

Sau khi thụ tinh, hợp tử tiếp tục cuộc hành trình  đến tử cung của bạn. Quá trình di chuyển của nó được hỗ trợ bởi sự chuyển động của các lông mao có trong lòng ống dẫn trứng.

Hợp tử sẽ mất gần một ngày để di chuyển từ ống dẫn trứng tới tử cung, nhưng nó vẫn chưa làm tổ bên trong tử cung. Ở giai đoạn này, em bé của bạn sẽ có khoảng 40% cơ hội phát triển được thành phôi thai, còn khoảng 60% quá trình thụ thai sẽ thất bại do hợp tử không làm tổ được bên trong tử cung. Bạn sẽ không thể biết được những điều này, bởi vì sau đó chu kỳ kinh nguyệt của bạn sẽ diễn ra bình thường.

Đôi khi trứng đã thụ tinh bị mắc kẹt trong ống dẫn trứng và không đến được tử cung. Điều này sẽ đe dọa mạng sống của người mẹ, đó chính là tình trạng mang thai ngoài tử cung hay mang thai trong ống dẫn trứng.

Đến thời điểm những ngày cuối cùng khi thai nhi 3 tuần tuổi, hoặc ước tính khoảng 5-6 ngày sau thụ tinh, túi phôi sẽ làm tổ chắc chắn trong lớp thành dày của tử cung. Cuối cùng, cuộc hành trình nguy hiểm đã đi đến hồi kết và em bé của bạn được nằm an toàn, thoải mái trong tử cung của mẹ. Mặc dù bạn không biết gì đến quá trình vừa diễn ra, cũng không có dấu hiệu hay triệu chứng gì được biểu hiện, nhưng bạn nên biết rằng, đây là giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời của em bé. Khi cuộc hành trình từ ống dẫn trứng tới tử cung hoàn tất, túi phôi bắt đầu phát triển nhanh chóng nếu chúng nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng được cung cấp từ máu của người mẹ.

Tránh thai


Một khi túi phôi đã làm tổ trong tử cung, việc sử dụng thuốc tránh thai sẽ không còn hiệu quả
Nếu bạn đang sử dụng thuốc tránh thai hoặc có kế hoạch sử dụng một phương pháp tránh thai khẩn cấp thì bạn cần biết rằng các biện pháp này có tác dụng trước khi túi phôi làm tổ trong tử cung. Một khi túi phôi đã làm tổ trong tử cung thì thuốc tránh thai sẽ không còn hiệu quả ngừa thai nữa.

Phản ứng của vỏ trứng

Phản ứng của vỏ trứng là một quá trình tự nhiên của cơ thể để đảm bảo rằng chỉ có một tinh trùng duy nhất được thụ tinh với trứng. Khi một tinh trùng đi qua được màng trứng, trứng lập tức phát ra tín hiệu để hình thành các túi nhỏ được gọi là những hạt vỏ trứng bao xung quanh trứng.

Những hạt vỏ trứng này phình to ra và đẩy những tinh trùng thất bại ra xa khỏi trứng,  trong vòng 48 giờ sau, tất cả những tinh trùng đó sẽ chết đi.

Sự thay đổi của hormone bên trong cơ thể

Khi thai nhi 3 tuần tuổi, mặc dù vẫn còn ở trong giai đoạn hợp tử nhưng nó sẽ đủ thông minh để gửi tín hiệu về sự tồn tại của mình tới tuyến yên trong não của bạn.

Khi nhận được tín hiệu từ trứng đã thụ tinh, tuyến yên phản ứng lại bằng cách ngắt chu kỳ kinh của bạn và tiết ra một hormone mới gọi là HCG.  HCG có tác dụng ngăn cản sự thoái hóa của hoàng thể.  Với việc tiết ra  HCG, hoàng thể vẫn còn nguyên vẹn và sản xuất ra một lượng lớn progesterone và estrogen. Hoàng thể đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của thai kỳ.

Lượng progesterone tiết ra với tỷ lệ tăng cao rất quan trọng đối với sự an toàn trong thai kỳ của bạn. Trong trường hợp không mang thai thì lượng progesterone sẽ giảm, làm cho nội mạc tử cung bị thoái hóa và bong ra tạo thành kinh nguyệt.

Hormon progesterone chịu trách nhiệm về sự sinh trưởng và phát triển của thai nhi trong tử cung. Ở thời điểm thai nhi 3 tuần tuổi, túi phôi vẫn phụ thuộc vào hormone của bạn bởi vì nó vẫn chưa có khả năng tự tiết ra hormone.

Các dấu hiệu và triệu chứng của quá trình phôi làm tổ

Mặc dù hầu hết mọi phụ nữ đều nhận ra họ đã mang thai khi họ thấy chu kỳ kinh không xuất hiện, một vài người sẽ trải qua những dấu hiệu đặc thù của quá trình phôi làm tổ. Hãy xem xét các triệu chứng khi mang thai tuần 3, nhưng bạn đừng hy vọng, trông chờ gì nhiều bởi vì các triệu chứng này cũng giống như các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS: Premenstrual syndrome: hội chứng tiền kinh nguyệt).

Đừng thất vọng và lo lắng vì lo lắng và căng thẳng cũng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bạn. Sau đây là một vài dấu hiệu của quá trình phôi làm tổ:

 • Khoảng 30% phụ nữ thấy bị chảy máu dưới dạng một vài giọt nhỏ, nhạt màu.
 • Đau hoặc bị chuột rút ở phần lưng dưới
 • Đầy hơi, đau đầu và thay đổi tâm trạng
 • Đi tiểu thường xuyên
 • Đau ở ngực.
Như vậy là bạn đã biết các dấu hiệu và triệu chứng khi thai nhi 3 tuần tuổi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự thay đổi xảy ra với cơ thể của thai nhi.

Sự thay đổi trong cơ thể của thai nhi

Sau khi hai tế bào giao tử kết hợp với nhau trong ống dẫn trứng sẽ tạo thành tế bào lưỡng bội gọi là hợp tử. Hãy nhìn xem! Em bé của bạn đã chạm đến mốc đầu tiên trong sự phát triển của mình.

Sau đó khoảng 2 tuần, hợp tử sẽ phát triển thành phổi thai, hợp tử mang DNA được truyền từ cả bố và mẹ. Do mỗi trứng và tinh trùng chứa 23 nhiễm sắc thể, vì vậy tế bào lưỡng bội (hợp tử) mang tổng cộng 46 nhiễm sắc thể.

Tất cả các thông tin di truyền cần thiết của các tế bào này sẽ giúp cho sự phát triển của cơ thể mới. Hầu hết các đặc điểm của em bé đã được xác định, và chỉ cần thời gian chúng sẽ phát triển đầy đủ. Trong vòng một ngày, hợp tử không có sự biến đổi nào cả, sau đó nó phân chia tạo thành hai tế bào. Em bé đã đạt đến mốc 2 tế bào trong sự phát triển của mình. Về mặt kỹ thuật, đây là bước đi đầu tiên trong cuộc đời của một đứa trẻ.

Tiếp theo, hai tế bào tiếp tục phân chia tạo thành 4 tế bào, và cuối ngày thứ 3, em bé đã đạt đến mốc giai đoạn 16 tế bào. Và đến thời điểm thai nhi 3 tuần tuổi, em bé của bạn chỉ là các tế bào giống như một quả bóng rỗng, các tế bào này sẽ tiếp tục phân chia và phát triển.

Chế độ chăm sóc và một số lời khuyên dành cho bạn

Lúc này bạn vẫn chưa biết về một mầm sống bé nhỏ đang được nuôi dưỡng bên trong tử cung của mình, vì vậy bạn thường không thể làm gì nhiều khi thai nhi 3 tuần tuổi.Mặc dù bạn chưa biết, từ những ngày đầu này em bé đã được nuôi dưỡng bởi các chất dinh dưỡng, nước, oxy, các hormone cần thiết, các vitamin và khoáng chất thiết yếu trong tử cung của bạn, nhờ đó mà em bé được phát triển khỏe mạnh.

Trước khi bạn biết mình có thai, thì tổ ấm nuôi dưỡng em bé đã sẵn sàng, trong tử cung của bạn, em bé sẽ lớn lên và được bảo vệ an toàn. Tử cung của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi thức ăn mà bạn ăn vào, những công việc bạn làm và lối sống của bạn. Thói quen sống cà cách bạn chăm sóc bản thân mình sẽ có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của em bé.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm mẹ thì bạn nên chăm sóc cả sức khỏe tinh thần và thể chất của mình bằng cách thực hiện một lối sống lành mạnh.

 • Ăn các thực phẩm có lợi cho sức khỏe và uống nhiều nước.
 • Tập thể dục nhẹ nhàng
Bầu 3 tuần tuổi nên đi dạo nhẹ nhàng
 • Không tham gia các hoạt động gây căng thẳng hoặc làm ảnh hưởng tới vùng bụng của bạn.
 • Từ bỏ các thói quen xấu như hút thuốc lá, dùng nhiều loại thuốc không kiểm soát và uống nhiều rượu.
 • Kiểm soát sự lo lắng và căng thẳng của bạn.
 • Hãy có thái độ tích cực đối với việc làm cha mẹ và với cuộc sống nói chung.

Mặc dù em bé được bảo vệ an toàn trong tử cung của bạn nhưng vẫn không  thực sự được bảo vệ khỏi những tác hại của môi trường bên ngoài. Bạn chính là người hình thành cầu nối giữa đứa trẻ và thế giới bên ngoài.  Cùng với dinh dưỡng, các vấn đề về thể chất, tinh thần và cảm xúc đều tác động tới tử cung của bạn.

Tất cả mọi việc bạn làm trong 38 tuần mang thai đều sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển về thể chất, trí tuệ, thần kinh và cảm xúc của đứa trẻ. Và bạn đừng quên rằng những ảnh hưởng này là vĩnh viễn.

Nếu bạn làm những điều đúng đắn, bạn sẽ cảm thấy tự hào khi nhìn con mình phát triển khỏe mạnh từ lúc còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Chúc bạn may mắn trong quá trình mang thai. Hy vọng bạn đã hiểu rõ các triệu chứng và sự thay đổi của cơ thể khi mang thai tuần 3. Hãy cho chúng tôi biết thêm về các trải nghiệm của bạn bằng cách bình luận ở bên dưới. Chúc bạn may mắn!